برادران امید وار جزو اولین گردش گران بین المللی ایران بودند.

در مورد ایشان در این جا ( * ) بیشتر بخوانیم