ایران ما

" ایران ما " گذری است اجمالی بر آن چه از ایران می بینیم. گردش گری، معماری، فرهنگ و هنر و محیط سبز ایران، آن است که ما در این گوی می گنجانیم.

علی یارمهدی / زمستان 90 شمسی 

/ 0 نظر / 9 بازدید